GDPR

Zodpovednosť za spracúvanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou
Ing. Michal Bajzík – Dronové Zábery
Lipová 157/5, 015 01 Rajec
IČO: 54 639 077
DIČ: 107 969 6860
Zapísaný v: Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina
Číslo živnostenského registra: 580/74535
Tel: +421 910 782 072
Email: gdpr@dronovezabery.sk info@dronovezabery.sk
Webová stránka: www.dronovezabery.sk
Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie. Kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, názov organizácie, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom), predmet a obsah pošty. Údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia. Pre štatistické účely prevádzkovateľ spracúva technické údaje a logy (naríklad IP adresy, Cookies, analytické kódy a pod.), avšak výlučne anonymizované bez možnosti identifikovať vás.

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníkov, potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, poskytovanie služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy, alebo VOP, zodpovedanie žiadostí o informácie, vypracovanie cenovej ponuky a iné žiadosti prostredníctvom elektronickej korešpondencie (e-mail) alebo telefonickej komunikácie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.
Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na marketingové účely) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.
Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na účely oprávneného záujmu sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu.

Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje.

Prístup k Vašim osobným údajom

Spracovaním osobných údajov poverujeme aj ďalšie subjekty – tzv. spracovateľov. Pri ich výbere dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré sú potrebné na výkon ich činnosti. Spracovatelia, s ktorými zdieľame osobné údaje sú povinní tieto údaje bezpečne uchovávať a používať ich iba na plnenie dohodnutej služby. Medzi spracovateľov, ktorých využívame patria:

 • správca webovej stránky,
 • poskytovateľ hostingovvých služieb,
 • poskytovateľ nástrojov na analýzu webovej stránky.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Spoločnosť Dronové Zábery bez Vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje na marketingové účely inej spoločnosti.

Na zabezpečenie naplnenia povinností, vyplývajúcich nám ako telekomunikačnému podniku zo zákona sme však v určitých prípadoch oprávnení poskytnúť osobné, prevádzkové a lokalizačné údaje tretím osobám – súdom, iným orgánom verejnej správy a štátu. V nevyhnutnom rozsahu môžeme poskytnúť aj iným telekomunikačným podnikom v záujme účinnejšej ochrany alebo ak je to potrebné z dôvodu možnosti poskytnutia služieb v sieti iného podniku, napríklad pri prenose telefónneho čísla.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje nebudú používane na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Kontaktný formulár

Vo vzťahu k záujemcom o zaslanie odpovede na základe kontaktného formuláru umiestneného na stránke www.dronovezabery.sk sú predmetom spracúvania nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely:

a) vypracovanie a zaslanie odpovede,

pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno a e-mail. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie sa realizuje na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na vypracovanie a zaslanie odpovede a bez ich poskytnutia uvedené informácie nedostanete.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ
nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ môže
poskytnúť Vaše osobné údaje osobe zabezpečujúcej technickú podporu a správu webstránky a subjektom
oprávneným podľa osobitných predpisov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať
zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Ing. Michal Bajzík – Dronové Zábery, sídlom Lipová 157/5, 015 01 Rajec, alebo e-mailom na adresu gdpr@dronovezabery.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.

Súbory Cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach. Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Práva dotknutej osoby

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“)
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

1. Právo prístupu k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Prvé potvrdenie nie je spoplatnené a bude dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej požiadavky. Každé ďalšie potvrdenie bude za poplatok 10 Eur. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.

2. Právo na informácie dotknutej osoby, ak tieto neboli získané od dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, ak tieto osobné údaje nezískal priamo od dotknutej osoby o osobe Prevádzkovateľa, o rozsahu a kategóriách jej osobných údajov, účele ich spracúvania, identifikáciu príjemcu, identifikáciu zdroja, od ktorého získal osobné údaje dotknutej osoby, dobe ich uchovávania ako aj ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Informácie budú poskytnuté v lehote najneskôr do 1 mesiaca po získaní osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s ňou.

V prípade, ak má Prevádzkovateľ úmysle použiť osobné údaje v súvislosti na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný dotknutej osobe poskytnúť informácie o tejto skutočnosti a požiadať ju o súhlas s týmto novým účelom spracúvania jej osobných údajov.

3. Právo na opravu:

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Za týmto účelom je potrebné, aby prevádzkovateľ identifikoval dotknutú osobu.

4. Právo na výmaz:

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Prevádzkovateľ za podmienky, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Prevádzkovateľovi
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.

5. Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku. O zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný informovať Dotknutú osobu.

6. Právo namietať spracúvanie:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ si Dotknutá osoba nie je istá zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) (týkajúce sa oprávnených záujmov Prevádzkovateľa) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

7. Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZÁKONA Č. 18/2018 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo ho kontaktovať prostredníctvom: www.dataprotection.gov.sk. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach.

Súhlas dotknutej osoby

Odoslaním nášho kontaktného formulára poskytujete osobné údaje v ňom dobrovoľne za účelom prípadného objednania služby a udeľujete slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním takto poskytnutých údajov . Ste si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby uvedených vyššie. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ Dronové Zábery vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Súhlas dotknutej osoby

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na gdpr@dronovezabery.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu: Ing. Michal Bajzík – Dronové Zábery, Lipová 157/5, 015 01 Rajec.

Návrat hore